ANBI

Download als pdf.

Naam van de instelling

Stichting Charlotte van Pallandt Foundation

RSIN/fiscaal nummer

816175068

Inschrijving Kamer van Koophandel

Den Haag 41151687

Contactgegevens

Charlotte van Pallandt Foundation

Correspondentie-adres:

Oosteinde 39
2271EC Voorburg

Website: www.charlottevanpallandtfoundation.com
E-mail: info@charlottevanpallandtfoundation.com

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bewaken en beheren van het cultureel (immaterieel) erfgoed van Charlotte van Pallandt via de website en de oeuvrecatalogus. De inkomsten van de stichting worden gevormd door schenkingen, legaten en erfstellingen (aanvaarding slechts onder voorbehoud van boedelbeschrijving), bijdragen en beleggings-opbrengsten. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit ten minste twee en ten hoogste drie leden. De voorzitter is altijd een familielid van de oprichtster van de stichting, Charlotte Dorothée Baronesse van Pallandt. Het aantal leden wordt vastgesteld door het bestuur. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar.

Namen van de bestuurders

Mevr. L.M.F. Baronesse de Vos van Steenwijk, voorzitter
Drs. M.J. Steemers, secretaris/penningmeester
Prof. dr. J.B.J. Teeuwisse, lid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan

De doelstelling van de stichting is in 2023 aangepast naar het bewaken/beheren van het cultureel (immaterieel) erfgoed van Charlotte van Pallandt. Dit houdt mede in het bijhouden en updaten van de website en de oeuvrecatalogus, het bijhouden van de oplagen en het verstrekken van expertises. Deze doelstelling zal zowel actief als passief worden ingevuld:

  • actief via het inlichten van musea met werk van CvP in de collectie, inlichten van veilinghuizen, en het doornemen van de veilingcatalogi via de email box.
  • passief via ontvangen berichten in de email box (veiling catalogi, expertises, etc.)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2021 werd de tweejaarlijkse prijs niet uitgereikt vanwege de COVID-19-pandemie. In 2022 werd de prijs uitgereikt aan Narges Mohammadi. Haar prijswinnende tentoonstelling “The kite that never flew” is in de periode 10 november 2023 – 28 januari 2024 te zien in Museum Beelden aan Zee.

In 2023 heeft het bestuur van de Stichting Charlotte van Pallandt-Prijs besloten de naam te veranderen in Charlotte van Pallandt Foundation. Daarnaast is besloten de prijs niet langer uit te reiken en de doelstelling te verleggen naar het beheren en bewaken van het culturele (immateriële) erfgoed van Charlotte van Pallandt. Denk hierbij aan het onderhouden en actualiseren van de website en de oeuvrecatalogus en het ter beschikking stellen van expertise. In 2022/2023 werd de website www.charlottevanpallandtfoundation.com gelanceerd en werd de stichting actief op sociale media. Dit heeft geleid tot meer traffic en een aantal expertises.

Financiële verantwoording

ACTIVA (in €) 2023 2022 2021 2020
Liquide middelen 35.391 42.421 40.869 35.379
Totaal activa 35.391 42.421 40.489 35.379
PASSIVA
Eigen vermogen 35.391 42.421 40.869 35.379
Totaal passiva 35.391 42.421 40.489 35.379
RESULTATENREKENING (in €)
BATEN (in €) 2023 2022 2021 2020
Donaties 0 850 6.000 0
Stichting Pictoright 2.745 2.349 2.915 4.004
Overige baten 304 7 1 399
Totaal baten 3.049 3.206 8.916 4.403
LASTEN
Uitreiking prijs 7.500 7.500
Overige kosten 2.579 1.654 3.426 2.200
Resultaat -7.030 1.552 5.490 -5.297